วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022

Tonklato Goal

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัด “โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564” ภายใต้หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระดับภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนกลาง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า การส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการและความรู้ ความสามารถรวมถึงทักษะที่เหมาะสมในการกำหนด/จัดทำ และบริหารจัดการแผนธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs ในภูมิภาค ได้ต่อยอดแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางธุรกิจในด้านการค้าระหว่างประเทศ
  2. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs และผู้สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่เข้ารับฟังเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมจำนวน 300 ราย
  2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง รวมจำนวน 50 ราย ซึ่งต้องเป็นบริษัทที่มีความพร้อมและศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศอย่างจริงจัง

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่

  1. สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป อาหารและอาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม
  2. สินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
  3. สินค้าเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวและสมุนไพรไทย
  4. สินค้าหัตถกรรม/เครื่องใช้และของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ/ของชำร่วย (สินค้ากลุ่ม Lifestyle)
  5. สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ