วันศุกร์ 2 มิถุนายน 2023

โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล
(ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2565

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัด “โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2565” ภายใต้หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระดับภูมิภาค และส่วนกลาง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า การส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการและความรู้ ความสามารถรวมถึงทักษะที่เหมาะสมในการกำหนด/จัดทำ และบริหารจัดการแผนธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว